دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

عوامل اجتماعی مرتبط با خودشیءانگاری دختران در باشگاه‌های ورزشی شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/jscc.2022.18876.1043

مهناز فرهمند؛ زهرا شریفی نیا


رابطه تعهد اجتماعی و ترک موفق اختلال مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/jscc.2023.19556.1060

سیروس احمدی؛ محمد نوریان نجف آبادی


مقایسة تغییرات هزینه‌های خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور طی سال‌های 1384 تا 1399: چالش‌های اجتماعی و سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jscc.2023.19192.1049

مهیا آزمایش آسیابسری؛ نادر مطیع حق شناس؛ ولی الله رستمعلی زاده