دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نحوه مواجهه مددکاران‌اجتماعی با مسائل ناشی از کار حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22034/jscc.2023.20075.1077

ثمانه صمدی نیا؛ سید رضا جوادیان؛ نسرین بابائیان؛ اکبر زارع شاه آبادی


مقاله مروری

مردم‌نگاری انتقادی: یک ارزیابی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/jscc.2023.19667.1065

علیرضا زارعی محمودآبادی؛ علی روحانی؛ سید علیرضا افشانی؛ سیدمحسن موسوی


مقاله پژوهشی

همسان‌همسری و بازتعریف نقش زنان در تصمیم‌های اقتصادی خانواده: مطالعه‌ای در شهر اسلام‌آباد غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22034/jscc.2023.20568.1085

وکیل احمدی؛ سیاوش قلی پور؛ میلاد ناصری


مقاله مروری

عوامل و بسترهای پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jscc.2024.20659.1088

نادر مطیع حق شناس


مقاله پژوهشی

مطالعه رابطة توسعة اقتصادی و دموکراسی‌ در سطح جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22034/jscc.2023.20270.1080

آمنه عباسی


تجربه سرطان سینه و تغییر خودپنداره، مطالعه‌ای کیفی در بین زنان شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

10.22034/jscc.2024.20580.1086

رویا صداقتگو؛ حسین قدرتی؛ شفیعه قدرتی