اهداف و چشم انداز

در زندگی اجتماعی، "تغییر" و "نظم" دو نیروی اجتماعی عمده‌ای هستند که از آغاز شکل‌گیری دانش علوم اجتماعی، مهمترین دغدغه ذهنی بنیانگذاران آن بوده است. در دوران معاصر، تغییرات پی‌درپی و پرشتاب، ابعاد و ساختارهای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و سیاسی جوامع گوناگون را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در مواردی جریان نظم اجتماعی را مختل و مسائل اجتماعی نوظهور و گسترده‌ای را در زمینه‌هایی چون بهداشت، اشتغال، فقر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، تغییر الگوهای خانواده و طلاق و نظایر آن را دامن زده است. تغییرات اجتماعی در جوامع در حال توسعه‌ای نظیر ایران که مراحل پیچیده گذار اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی خود را طی می‌کنند، از سرعت، وسعت و پیچیدگی مضاعفی برخوردار است و انطباق‌یابی جوامع در برابر این نیروهای تغییر، با چالش‌های گوناگونی توأم است. در نتیجه، تلاقی نیروهای "تداوم و تغییر اجتماعی" و آثار و نتائج آن به محوری‌ترین‌ و کاربردی‌ترین‌ مباحث حوزه علوم اجتماعی در دوره معاصر تبدیل شده است.

 

دوفصلنامه "تداوم و تغییر اجتماعی" با هدف ارتقای سطح دانش نظری و تجربی در زمینه چگونگی برهمکنش نیروهای نظم اجتماعی و نیروهای تغییر اجتماعی منتشر می‌شود. این نشریه با انتشار آخرین دستاوردهای علمی و تجربیات پژوهشی در حوزه موضوعی تداوم و تغییر اجتماعی می‌تواند به تقویت شناخت، تبیین و مدیریت ابعاد گوناگون دگرگونی‌های اجتماعی کمک کند. پاسخ به نیازهای پژوهشی و سیاستگذاری، گسترش مرزهای دانش با انتشار نتایج پژوهش‌ها، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯمینه بحث و ﺗﺒﺎﺩﻝﻧﻈﺮ در بین متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان، و نهایتا کمک به توسعه نظریه‌ها و انعکاس دستاوردها و تجربیات علمی و پژوهشی از رسالت‌های اصلی این نشریه است.

 

زمینه‌های مورد نظر انتشار مقالات عبارتند از:

-         دستاوردها و تجربیات علمی و پژوهشی در سطوح خرد و کلان تداوم و تغییر اجتماعی

 -         تداوم و تغییر در الگوها، رفتارها و روابط اجتماعی در میان افراد، لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی

 -         تداوم و تغییر در ارزش‌ها، باورها، دیدگاه‌ها و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی در میان افراد، لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی

 -         روندهای زمانی تغییر و تحول در فرآیندها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی

 -         شناخت، تحلیل و مدیریت ابعاد گوناگون تغییرات اجتماعی و پیامدهای آن

 -         پرداختن به مسائل و نابسامانی‌های اجتماعی برخاسته از تلاقی نیروهای تداوم و تغییر اجتماعی

 -         شناسایی علل و پیامدهای تغییر اجتماعی.