داوران

فهرست الفبایی اسامی داوران نشریه در سال 1401 (دوره 1، شماره 1 و 2)

 

ابویی، آزاده (دانشگاه علم و هنر، یزد)

احمدی، علی یار (دانشگاه شیراز)

افراسیابی، حسین (دانشگاه یزد)

افشانی، سیدعلیرضا (دانشگاه یزد)

بابائیان، نسرین (دانشگاه یزد)

بذرافکن، مهتا (دانشگاه خلیج فارس)

بهمنی، سجاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)

پارسامهر، مهربان (دانشگاه یزد)

پرتوی، لطیف (دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد)

ترکاشوند مرادآبادی، محمد (دانشگاه یزد)

جلائیان بخشنده، وجیهه (دانشگاه گلستان)

جلیلی، روح اله (جهاد دانشگاهی فارس)

جوادیان، سیدرضا (دانشگاه یزد)

جوانمرد، کمال (دانشگاه آزاد اسلامی)

جواهرچیان، ندا (دانشگاه یزد)

حاجی‌زاده میمندی، مسعود (دانشگاه یزد)

حسینی، مریم (دانشگاه بجنورد)

حمیدی‌زاده، احسان  (دانشگاه شیراز)

خواجه‌نوری، بیژن  (دانشگاه شیراز)

ذاکری هامانه، راضیه (پژوهشگاه قوه قضاییه)

رازقی‌نصرآباد، حجیه‌بی‌بی  (موسسه تحقیقات جمعیت کشور)

رحمتی، محمدمهدی (دانشگاه گیلان)

رستمعلی‌زاده، ولی‌اله  (مؤسسه  تحقیقات جمعیت کشور)

رضاپور میرصالح، یاسر (دانشگاه اردکان)

روحانی، علی (دانشگاه یزد)

زارع شاه‌آبادی، اکبر (دانشگاه یزد)

زنجری، نسیبه (دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

شیردل، الهام (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

صادقی ده‌چشمه، ستار (دانشگاه شهرکرد)

صادقی، رسول (دانشگاه تهران)

صدیقی، فریبا (دانشگاه تهران)

عربی، علی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

عسکری‌ندوشن، عباس (دانشگاه یزد)

علی‌نژاد، منوچهر  (دانشگاه یزد)

فاضلی، نعمت‌الله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

قلیچ، مرتضی (دانشگاه امام خمینی قزوین)

کردزنگنه، جعفر  (دانشگاه پیام نور تهران)

کشاورزی، سعید (دانشگاه اکول نرمال میلان، ایتالیا)

کلاهی، محمدرضا (مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

مبارکی، محمد (دانشگاه بوعلی سینا، همدان)

مبینی دهکردی، علی (دانشگاه تهران)

مسعودی، حمید (دانشگاه بیرجند)

معینی، مهدی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

ملتفت، حسین (دانشگاه شهید چمران اهواز)

موسوی، سیدمحسن (دانشگاه یزد)

میرفردی، اصغر  (دانشگاه شیراز)

میری، سیدجواد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)