راهنمای تدوین مقالات

شرایط کلی لازم برای مقالات ارسالی به نشریه:

 • مقالات قابل بررسی در نشریه، باید حاصل کار پژوهشی و علمی و متناسب با حوزه موضوعی نشریه باشند و صرفا باید از طریق وبگاه نشریه بارگذاری و ارسال شوند.
 • مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده(گان) است و حق رد یا قبول و ویرایش مقاله برای نشریه محفوظ است.
 • متن مقاله ارسالی باید در قالب ورد (Microsoft Word)  و با قلم B lotus 12 نگاشته و کلیه اجزاء مقاله، شامل چکیده، بدنه متن و منابع حداکثر 8500 کلمه (برای مقالات  کمی و حداکثر 10 هزار کلمه برای مقالات کیفی) باشد.
 • رعایت اخلاق پژوهشی در مقالات ارسال شده به نشریه الزامی است و کلیه نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه اخلاقی را امضاء و فایل اسکن شده آن را به همراه فایل اصل مقاله بارگذاری نمایند.
  (دریافت فرم تعهد نامه نویسندگان)
 • چنانچه هرگونه تعارض منافعی در مقاله وجود داشته باشد، نویسندگان بایستی با تکمیل فرم تعارض منافع آن را به نشریه گزارش نمایند
  (دریافت فرم تعارض منافع
 • مقالات منتشر شده توسط نشریه تداوم و تغییر اجتماعی دارای دسترسی باز (Open Access Jounal) برای کلیه محققین و خوانندگان است. همچنین، بررسی و انتشار مقالات در نشریه بدون دریافت هزینه از نویسندگان صورت می‌پذیرد.

 

شیوه نامه تدوین اجزاء و بخش های مقاله

براساس سیاست نشریه تداوم و تغییر اجتماعی، چهار نوع از مقالات در این نشریه شامل: 1)  مقالات پژوهشی، 2) مقالات مروری، 3) دیدگاه (یا نقطه‌نظر) و 4) مقالات فنی، قابل بررسی و انتشار است (جزئیات بیشتر را در اینجا ببینید). به منظور رعایت اصول شکلی ثابتی در تدوین مقالات، اجزاء و محتوای مقالات پژوهشی و مروری قابل پذیرش، باید براساس بخش‌ها و عنوان‌های اصلی زیر سازمان یابند و تا حد امکان از آوردن عناوین فرعی تر و جزئی تر در ذیل هر بخش پرهیز شود: چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه و بیان مسأله، پیشینه پژوهش، چارچوب نظری، روش و داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.  تدوین هرکدام از بخش‌های مختلف مقاله باید براساس الگوی زیر صورت گیرد:

 

1- عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و جامع بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

2- چکیده: چکیده باید با استفاده از حدکثر 250 کلمه تنظیم گردد و از به کار بردن نام‌های خلاصه شده و ذکر منبع، فرمول، و نظایر آن در چکیده خودداری شود. برای مقالات پژوهشی و مروری، چکیده باید به صورت ساختاریافته باشد یعنی اجزاء چکیده به تفکیک این بخش‌ها نگاشته شوند: "زمینه و هدف"، "روش و داده‌ها"، "یافته‌ها"،  "بحث و نتیجه‌گیری" و "پیام اصلی مقاله". برای انواع دیگر دست‌نوشته‌ها، مانند دیدگاه (یا نقطه نظر) و یادداشت فنی چکیده غیرساختاریافته با حداکثر 250 کلمه باید ارسال شود.

3- واژگان کلیدی:   تعداد 5 واژه کلیدی مقاله به ترتیب اولویت ذکر شود.

4- مقدمه و بیان مسأله: شامل شرحی از موضوع و مسأله تحقیق و اهمیت آن، و نیز معرفی هدف پژوهش است.

5- مرور ادبیات تجربی (مرور پیشینه پژوهش): شامل مرور ادبیات تجربی و نتایج پژوهش‌های پیشین در رابطه با موضوع است. تقسیمبندی پیشینه به داخلی و خارجی نبایستی صورت گیرد. بلکه تحقیقات برحسب ارتباط موضوعی که با مقاله دارند، صرفنظر از داخلی یا خارجی بودن باید مورد اشاره قرار گیرند. در مرور پیشینه پژوهش، ذکر عناوین تحقیقات در متن مقاله ضرورتی ندارد. عناوین تحقیق در فهرست منابع پایانی مقاله ذکر می‏‌شود و خواننده در صورت لزوم می‏تواند به آنجا مراجعه کند. انتظار می‌رود در انتهای این قسمت، جنبه‌های نوآورانه مقاله، در مقایسه با مطالعات پیشین روشن شود.

6- چارچوب نظری (مفهومی) پژوهش: در ارائه چارچوب نظری، هدف مرور تئوری‌های موجود در درسنامه‌ها نیست. بلکه انتظار می‌رود مکانیزم‌های نظری روابط میان متغیرهای کلیدی تحقیق (که در فرضیات تحقیق مدنظرند)، با ارائه شواهد کافی تشریح گردد. لازم به ذکر است که تفکیک نمودن پیشینه تجربی از چارچوب نظری اختیاری است و می‌تواند این دو بخش در ذیل یک تیتر کلی مانند ادبیات نظری و تجربی موضوع در هم ادغام شود.

7-  روش و داده‌های تحقیق: توضیحات روش‌شناسی مطالعه ازجمله شامل شرحی از روش اجرای پژوهش، شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها و شیوه های علمی به کار گرفته شده در تحقیق برای تأمین اعتبار و پایایی نتایج است.

6- یافته‌ها: در این قسمت، نتایج تجزیه و تحلیل‌های مقاله ارائه می‌گردد. در این بخش از مقاله چنانچه لازم باشد عناوین فرعی‌تر آورده شود، باید به ترتیب شماره‌گذاری شوند.

8- بحث و نتیجه‌گیری: در برگیرنده جمع‌بندی از یافته‌های مطالعه بوده و دستآورد‌های پژوهشی مطالعه با بازگشت به ادبیات نظری و تجربی موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد و از یافته‌ها نتیجه‌گیری به عمل می‌آید. نگارنده (گان) در انتهای این قسمت پیشنهاد‌های لازم به پژوهش‌های بعدی را ارائه می‌دهند و همچنین برمبنای یافته‌های حاصل از مطالعه توصیه‌های سیاستی و مدیریتی را ارائه می‌نمایند.

9- تشکر و قدردانی: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می‌شود. در صورتی که مقاله مستخرج از پژوهشی است که با استفاده از حمایت مالی به انجام رسیده باشد، ذکر نام سازمان حمایت کننده الزامی است.

10- منابع: الگوی ارجاع‌دهی و نگارش منابع مقالات در نشریه براساس شیوه APA است. در قسمت منابع لازم است از آوردن واژگان به صورت مخفف و اختصاری (مانند J به جای Journal یا مانند Sci به جای Science یا مانند Uni به جای University و ...)  پرهیز شود و عنوان کامل هر نشریه ذکر شود. (دریافت فایل کامل راهنمای تدوین منابع و مآخذ نشریه).

11- چکیده انگلیسی: چکیده مقاله به زبان انگلیسی به همراه برگردان کامل عنوان و متن مقاله باید به انتهای مقاله افزوده و ارسال شود. برگردان چکیده باید از نگارش صحیح و استاندارد انگلیسی برخوردار باشد. واژگان کلیدی مقاله نیز هماهنگ با نسخه فارسی در پایین چکیده انگلیسی باید آورده شوند.

 


 

نکات ویرایشی قابل توجه برای نویسندگان مقالات

 • رعایت فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها در متن مقاله ضروری است. بعنوان مثال در تمامی طول متن مقاله، کلماتی که با "های" جمع آمده است یا مثلا افعالی که با "می" شروع می‌شوند، به جای یک فاصله کامل، نیاز به نیم‌فاصله دارند. بقیه کلمات ترکیبی مانند برنامه‌ریزی، بین‌المللی، سیاست‌گذاران و نظایر آن باید با نیم‌فاصله نوشته شوند. برای نیم‌فاصله‌ها در برنامه Word می‌توان از فشردن همزمان کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+2 استفاده کرد.
 • علائم دستوری مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، بدون هیچ فاصله­‌ای در انتهای کلمات قرار گرفته، اما همواره بعد از آنها، یک فاصله نیاز است.
 • برای تمامی اسامی لاتین در متن مقاله، فقط در اولین جایی که به نام نویسنده استناد شده است، لازم است در پاورقی همان صفحه معادل لاتین آن درج شود.
 • پاورقی‌های هر صفحه در برنامه Word باید به صورت اتوماتیک و از منوی References / Insert Footnote ایجاد شوند و در پایین همان صفحه مربوطه آورده شوند. پاورقی‌ها نباید به صورت سیستم پیوسته شماره‌گذاری شوند (بلکه شماره پاورقی در هر صفحه Restart و مجددا از 1 شروع می‌شود).
 • تعداد جداول مورد استفاده در مقاله نباید از 6 جدول تجاوز کند. در صورت اقتضا توصیه می‌شود جداول مقاله تا حدامکان با یکدیگر ترکیب و در تعداد کمتری جدول خلاصه گردند. اطلاعات ارائه شده در جدول­ها  نباید در قالب نمودار در مقاله تکرار شوند.
 • در مورد نمودارها، لازم است عنوان محورهای افقی و عمودی برای تمامی نمودارها مشخص شوند. 

عدم رعایت شیوه نامه فوق موجب تأخیر در فرآیند بررسی مقاله و رفت و برگشت­‌های مکرر و زمان­بر مقاله خواهد شد.