سیاست انواع مقالات قابل انتشار

برمبنای آخرین آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، مصوب 1398.02.09 به جای اطلاق اعتبار "علمی- پژوهشی" و "علمی- ترویجی" به مجلات علمی که سابقا مورد استفاده بود، همه نشریات مورد تأیید وزارت علوم، با عنوان نشریه علمی معتبر شناخته می‌شوند.  براساس ضوابط تعریف شده در آیین نامه فوق الذکر، نشریات علمی می‌توانند یک نوع یا چندین نوع از مقالات علمی را متناسب با اهداف و حوزه موضوعی خود منتشر نمایند. نوع مقاله قابل انتشار بایستی براساس سیاست‌های نشریه مشخص گردد و  در صفحه اول هر مقاله منتشر شده درج گردد. براین مبنا، با تصویب هیأت تحریریه، نشریه تداوم و تغییر اجتماعی آمادگی پذیرش چهار نوع از مقالات شامل: 1) مقالات پژوهشی، 2) مقالات مروری، 3) دیدگاه (یا نقطه‌نظر)، 4) مقالات فنی را جهت بررسی و انتشار دارد.

نشریه تداوم و تغییر اجتماعی، نوشته‌هایی از هر نوع از مقالات فوق را که قبلا منتشر شده باشد و یا در دست بررسی برای انتشار در جای دیگری باشد را نمی‌پذیرد و نویسندگان باید با احترام به اخلاق نشر، از ارسال چنین مقالاتی به نشریه به‌طور جدی خودداری نمایند. جزئیات و شرایط مربوط به هر کدام از انواع مقالات قابل انتشار در ادامه خواهد آمد. نویسندگان مقالات، به هنگام ارسال مقاله برای نشریه لازم است نوع مقاله خود را (براساس مطالعه شرایط ذکر شده برای انواع مقالات قابل چاپ در نشریه) پیشنهاد نمایند. جمع‌بندی نهایی در خصوص نوع مقاله پذیرش شده برای انتشار توسط نشریه با بررسی انطباق مقاله با شرایط مشخص شده برای هر کدام از انواع مقالات قابل پذیرش صورت خواهد گرفت. جزئیات مربوط به انواع مقالات قابل بررسی و انتشار به این شرح است:

  • مقالات پژوهشی: نوشته‌های اصیل پژوهشی (با حجم حداکثر 8500 کلمه برای مقالات کمی و 10هزار کلمه برای مقالات کیفی) هستند که به ارائه نتایج حاصل از یک پژوهش اصیل می‌پردازند. اجزاء این نوع مقاله عبارتند از: چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه و بیان مسأله، پیشینه پژوهش، چارچوب نظری، روش و داده‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

  • مقالات مروری: از نظر اجزاء نوشته، باید همانند مقالات اصیل پژوهشی باشند. حجم این نوع مقالات باید حداکثر 7000 کلمه باشد و دو نوع هستند: الف) مرور سیستماتیک: مطالعاتی که به صورت فراتحلیل، فراترکیب، مرور نظام‌مند، مرور دامنه‌ای (حیطه‌ای) و نظایر آن انجام می‌شوند در این دسته قرار می‌گیرند. ب) مرور غیرسیستماتیک، یا مرور روایتی (نقلی): این گونه نوشته‌ها، دربردارنده ارزیابی انتقادی از دانش موجود در یک حوزه تخصصی یا مرور تاریخچه و روند توسعه و تکوین دانش در یک حوزه تخصصی هستند.

  • دیدگاه یا نقطه‌نظر: این نوع مقالات نیازی به رعایت ساختار مقالات اصیل پژوهشی ندارند و می‌توانند موضوعاتی از قبیل: 1) نقد پژوهش‌های قبلی، 2) نقد یا بررسی کتاب، 3) تحلیل نظری یکی از ابعاد یا حوزه‌های مهم تغییر اجتماعی، یا تحلیل موضوعات جدید و نوظهور 4) بسط و توضیح درباره یک ایده یا یک مسأله، 5) چالش‌ها یا راه حل‌های سیاستی در زمینه تغییرات اجتماعی باشد. علاوه بر آن‌که نویسندگان می‌توانند مقالاتی از این نوع را به نشریه ارسال نمایند، در برخی موارد، دیدگاه یا نقطه‌نظر می‌تواند توسط سردبیر یا اعضای گروه دبیران (هیئت تحریریه) و یا بنا به دعوت سردبیر از یک متخصص نوشته شود. اینگونه نوشته‌ها، باید بین 1500 تا حداکثر 4000 کلمه تهیه شوند و دارای منابع باشند.

  • مقالات فنی یا یادداشت فنی: این نوع مقالات نیازی به رعایت ساختار مقالات اصیل پژوهشی ندارند و از نظر سبک نوشتاری، باید به سبک گزارش خبری- تحلیلی نوشته شده و برای طیف متنوع‌تری از مخاطبان مناسب باشد. هدف اصلی یادداشت فنی آن است که اطلاعات مرتبط و بهنگام را در اختیار خوانندگان قرار دهد. این نوع نوشته‌ها باید منابع و ارجاعات داشته باشند ولی تعداد منابع مورد استفاده در آن باید کم باشد. نشریه حق ویرایش این نوع نوشته‌های پذیرفته شده را برای خود محفوظ نگه می‌دارد تا در صورت نیاز، نوشتار را جرح و تعدیل نماید. تعداد کلمات یادداشت فنی باید بین 1500 تا حداکثر 4000 کلمه باشد. یادداشت فنی می‌تواند به طیفی از موضوعات اختصاص یابد از قبیل اینکه: 1- خلاصه‌ای از رویدادهای علمی مهم در حوزه تغییر اجتماعی مانند کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و ... را ارائه نماید (مشروط به اینکه بیش از سه ماه از زمان آن سپری نشده باشد). 2- درس‌های آموخته شده از تلاش‌ها در زمینه قوانین و سیاستگذاری‌های مرتبط با تغییرات اجتماعی از ایران یا جهان ارائه نماید. 3- یک ایده جدید، دیدگاه نظری، تکنیک جدید و یا برنامه پژوهشی جدید را مطرح نماید یا توسعه دهد.