اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس عسکری ندوشن

(جمعیت شناسی خانواده، پویایی های جمعیتی ایران) دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/aaskarin/en
aaskarinyazd.ac.ir
+98(35)31233325
0000-0001-9815-7476

سردبیر

سیدعلیرضا افشانی

(مدل های آماری و روش شناسی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی، مطالعات جوانان، زنان و خانواده) استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/afshani
afshanialirezayazd.ac.ir
0000-0002-2311-3329

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Akbar Aghajanian

(Family Demography, Fertility Cahnge, Methodology) Professor, Fayetteville State University, North Carolina

faculty.uncfsu.edu/aaghajanian
aaghajanianuncfsu.edu
(+1)910.672.2927

Micheal Guillot

(Health Disparities, Formal Demography) Professor, Department of Sociology & Population Studies Center, University of Pennsylvania

sociology.sas.upenn.edu/people/michel-guillot
miguillosas.upenn.edu
(+1)215.573.3655

Pedram Khosronejad

(Socio-Cultural Anthropology, Modern and Contemporary Iran, Ethnography) Adjunct Professor in the Religion and Society Research Cluster at Western Sydney University

anthropology.fas.harvard.edu/people/pedram-khosronejad
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

اعضای هیات تحریریه

سیروس احمدی

(جامعه شناسی توسعه، روش تحقیق کمی) استاد جامعه‌شناسی ، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

cv.yu.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=cfbce4c1d7c425baf21d6b6f2babe6be&LaID=2
sahmadiyu.ac.ir

سمانه اسعدی

(روانشناسی تحولی، روانشناسی اجتماعی) دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/sasadi
s.asadiyazd.ac.ir
+98(35)31233294
0000-0003-2303-9496

سیدعلیرضا افشانی

(مدل های آماری و روش شناسی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی، مطالعات جوانان، زنان و خانواده) استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/afshani
afshanialirezayazd.ac.ir
+98(35)31233049
0000-0002-2311-3329

علی خاکساری رفسنجانی

(برنامه ریزی شهری، محیط زیست و توسعه پایدار) استاد گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693110/?lang=en-gb
khaksariatu.ac.ir
+98(21)22227075

مسعود چلبی

(نظریه های اجتماعی، جامعه شناسی تطبیقی، نظم و نابرابری های اجتماعی) استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375064
m-chalabisbu.ac.ir

مهران سهراب زاده

( جرم شناسی،جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی ادبیات) استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/sohrabzadeh
sohrabzadehkashanu.ac.ir

محمود شهابی

(جامعه شناسی ارتباطات، جامعه شناسی جوانان) دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mshahabi88gmail.com

اکبر زارع شاه آبادی

(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، مسائل زنان و جوانان) استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/en/people/azare
a_zareyazd.ac.ir
+98(35)31233977

مسعود کوثری

(مطالعات فرهنگی و رسانه، سیاستگذاری فرهنگی، تحلیل شبکه های اجتماعی) استاد، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~mkousari
mkousariut.ac.ir
+98(21)88012111

عباس عسکری ندوشن

(جمعیت شناسی خانواده، پویایی های جمعیتی ایران) دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/aaskarin/en
aaskarinyazd.ac.ir
+98(35)31233325
0000-0001-9815-7476

ابوعلی ودادهیر

(روش‌شناسی، مطالعات سلامت، انسان‌شناسی پزشکی،جمعیت‌شناسی انسان‌شناختی) استاد گروه مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~vedadha
vedadhaut.ac.ir
+98(21)61117831
0000-0001-8620-1396

مدیر داخلی

علی روحانی

(روش تحقیق کیفی، روانشناسی اجتماعی، گروه‌های در حاشیه مانده، مهاجرت) دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/en/people/ruhani
aliruhaniyazd.ac.ir
+98(35)31233546
0000-0001-9146-6436

ویراستار

سعید دشتی زاد

(جامعه شناسی اقتصادی و توسعه) دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

s.dashtizadstaff.yazd.ac.ir

ویراستار انگلیسی

حمید علامی

(آموزش زبان انگلیسی) دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~h.allami
h.allamimodares.ac.ir
0000-0001-7882-856X

کارشناس نشریه

علی‌محمد قائمی‌نیا

دانشگاه یزد، یزد، ایران

a.ghaeminiayahoo.com
+98(35)31232143